امروز

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر علی حسن زاده آده مرتضی پاشا
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکترای شيمی فيزيک ( الکتروشيمی )
شماره تلفن
2144
دکتر پیمان نجفی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
2142
دکتر احمد پورستار
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
2030
دکتر قاسم مرندی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
0
دکتر ولي گل صنم لو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی معدني
شماره تلفن
2037
دکتر زهرا مردانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی معدنی
شماره تلفن
2136
دکتر لیلا کافی احمدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی شیمی معدنی
شماره تلفن
2028
دکتر سید علی حسینی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی کاربردی
شماره تلفن
2026
دکتر مسعود فرجی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی شیمی فیزیک
شماره تلفن
2136
دكتر نصرت حيدري
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی فیزیک
شماره تلفن
2030

Pages