امروز

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

 

 آدرس: ایران - ارومیه  - کیلومتر 11 بلوار دانشگاه - پردیس نازلو - دانشکده شیمی

شماره تلفن: 32754632

پست الکترونیکی: Chemistry@urmia.ac.ir

کد پستی : 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740   (044)

نمابر دانشکده 32753172