امروز

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی

گروه شیمی تجزیه، فیزیک و کاربردی

مدیر گروه
دکتر علی حسن زاده آده مرتضی پاشا
دکترای شيمی فيزيک ( الکتروشيمی )
مرتبه علمی:
دانشیار
a.hassanzadeh@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتر سید علی حسینی
دکتری شیمی کاربردی
مرتبه علمی:
دانشیار
a.hosseini@urmia.ac.ir