امروز

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

گروه شیمی تجزیه، فیزیک و کاربردی

مدیر گروه
دکتر سید علی حسینی
دکتری شیمی کاربردی
مرتبه علمی:
دانشیار
a.hosseini@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتر آیدین بهرامی
دکتری شیمی فیزیک
مرتبه علمی:
استادیار
ai.bahrami@urmia.ac.ir

نفرات برتر گروه

زهرا یوسفیان
کارشناسی - 22 واحد
معدل ترم 19/36
صبا شبانی
کارشناسی - 20 واحد
معدل ترم 18/98
ساناز پناه نژاد
ارشد - 9 واحد
معدل ترم 19/25