امروز

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

گروه شیمی تجزیه، فیزیک و کاربردی

مدیر گروه
دکتر سید علی حسینی
دکتری شیمی کاربردی
مرتبه علمی:
دانشیار
a.hosseini@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتر آیدین بهرامی
دکتری شیمی فیزیک
مرتبه علمی:
استادیار
ai.bahrami@urmia.ac.ir

نفرات برتر گروه

يوسفيان-زهرا
كارشناسي شيمي كاربردي
معدل 19.44 - 20 واحد