امروز

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
گروه شیمی آلی و معدنی

گروه شیمی آلی و معدنی

مدیر گروه
دکتری شیمی آلی
مرتبه علمی:
دانشیار
a.poursattar@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتری شیمی معدنی
مرتبه علمی:
استادیار
z.mardani@urmia.ac.ir