امروز

سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

کارکنان دانشکده شیمی

نام محل کار سمت تلفن

اسماعیلی

شیمی

تحصیلات تکمیلی

0

جنگلی

شیمی

مسئول دفتر

0

محسنی

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی 1

0

مهرداد اخگری

شیمی

کارشناس آزمایشگاه

0

یداله جوادی

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و2

0

امیرعلی مجرد

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2

0

اکبر ارکاک

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی 1 ، شیشه گری ، نفت ، صنعتی

0

علی تراشی

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک و آزمایشگاه شیمی عمومی 2

0

مهدی قویدل

شیمی

کارشناس NMR

2057

علی پورمحمود حصار

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

2064

بهروز عزیزی

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی الی 2، سنتز ، جداسازی، دستگاه IR

2020