امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر مرتضی بهرام
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن
2143
دکتر نادر نوروزی پسيان
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
2147
دکتر کریم اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
2037
دکتر رضا امامعلی سبزی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکترای شیمی تجزیه (الکتروشیمی)
شماره تلفن
2033
دکتر محمد مهدی برادرانی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی ( هتروسیکل )
شماره تلفن
2021
دكتر بهزاد زيني زاده
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
2035
دکتر جبار خلفی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی آلی و معدنی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی آلی
شماره تلفن
2038
دكتر خليل فرهادي
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن
2050
دكتر سيروس نوري
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی کاربردی
شماره تلفن
2025
دکتر ناصر صمدی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک تحصیلی
دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن
2141

Pages