امروز

جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارکنان دانشکده شیمی

نام محل کار سمت تلفن

مریم بخشی

شیمی

کارشناس آموزش - مسئول آموزش

2059

ناهیده اسماعیلی

شیمی

کارشناس آموزش - تحصیلات تکمیلی

2059

کبری جنگلی

شیمی

کارشناس دانشکده شیمی

2059

یاسر محسنی

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی 1

2017

مهرداد اخگری

شیمی

کارشناس آزمایشگاه مسئول GC-Mass (پژوهشکده زیست فناوری)

0

یداله جوادی

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و2

2062

امیرعلی مجرد

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2

2018

اکبر ارکاک

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی 1 ، شیشه گری ، نفت ، صنعتی

2020

علی تراشی

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 و 2 و آزمایشگاه شیمی عمومی 2

2019

مهدی قویدل

شیمی

کارشناس آزمایشگاه طیف سنجی NMR

2057

علی پورمحمود حصار

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی و آزمایشگاه تجزیه نمونه های حقیقی

2064

بهروز عزیزی

شیمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی الی 2، سنتز ، جداسازی، دستگاه IR

2020