امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی

معرفی گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی

پس از تصویب دانشکده شیمی در سال 1396، این دانشکده کار خود را با دو گروه بزرگ شامل گروه شیمی آلی و معدنی و گروه شیمی فیزیک، شیمی تجزیه و شیمی کاربردی آغاز نموده است.

این گروه سه گرایش اصلی شیمی را در برمیگیرد که شامل:

 • گروه شیمی تجریه
 • گروه شیمی فیزیک
 • گروه شیمی کاربردی

در حال حاضر این گروه شامل 12 عضو هیات علمی می باشد که شامل 4 نفر استاد تمام، 3 نفر دانشیار و 5 نفر استادیار می باشند.

در دوره های دایر  تحصیلات تکمیلی سه رشته بصورت زیر است:

 

دکترا

کارشناسی ارشد

نام زیرگروه

شیمی تجزیه

 

شیمی فیزیک

 

شیمی کاربردی

 

زمینه تحقیقاتی این گروه:

زیرگروه شیمی تجزیه :

 • سنسور و بیوسنسورها
 • الکتروشیمی تجزیه ای
 • روشهای جداسازی
 • کمومتریکس
 • رهایش دارو
 • آنالیز کمی و کیفی  

 

زمینه تحقیقاتی گرایش شیمی فیزیک

 • الکتروشیمی و خوردگی
 • شیمی فیزیک محاسباتی
 • سینتیک
 • سلهای خورشیدی

 

زمینه تحقیقاتی شیمی کاربردی

 • حفاظت محیط زیست (آب و هوا)
 • تصفیه پسابها
 • فرایندهای نفتی
 • فرایند های کاتالیستی (ساخت، شناسایی و کاربرد)
 • رهایش دارو
 • الکتروشیمی کاربردی (پیلهای سوختی و...)

 

 

دستگاههای اساسی کروه:

 

 • Gas Chromatography (GC)
 • GC-Mass
 • HPLC
 • Atomic Absorption
 • Double Beam Uv-Vis Spectrophotometer
 • Spectrofluorometer
 • Autolab
 • FTIR

 

 

برنامه های در دست اقدام

 • جذب دانشجویان بین المللی در دوره های تحصیلات تکمیلی
 • توسعه دوره های پسا دکترا
 • ایجاد مقاطع دکترا در گرایشهای شیمی کاربردی و شیمی فیزیک
 • تجهیز و گسترش آزمایشگاههای  تحصیلات تکمیلی