امروز

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

 

 آدرس: ایران - ارومیه  - کیلومتر 11 بلوار دانشگاه - پردیس نازلو - دانشکده شیمی

شماره تلفن: 04432755294

پست الکترونیکی: Chemistry@urmia.ac.ir

صندوق پستی : 165-57153

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740   (044)

نمابر دانشکده 04432755294