امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

موضوع این کتاب توضیح تکنیک های جدید الکتروتجزیه ای است که می توانند برای تعیین مسائل طرح شده در بالا همچنین سایر کاربردهای مربوط به مورد استفاده قرار گیرند، توصیفی از رفتار الکتروشیمیایی زیست ملکولهای انتخاب شده، به همراه توضیحی درباره راههایی که این رفتار می تواند برای اندازه گیری های کمی استفاده شود، داده شده است، امید می رود که این روش بتواند به خواننده کمک کرده و تشویق نماید تا استراتژی های مشابهی را برای سایر مواد مورد تجزیه ابداع کند، در برخی موارد روشهای الکتروشیمیایی به صورت مفصل توضیح داده شده اند و توصیفی از آماده سازی نمونه، همچنین سایر مراحل روش شناسی آورده شده است، هدف آن است که محققان اگر بخواهند بتوانند بسرعت و بدرستی توانایی چنین روش هایی را قبل از مراجعه به منبع اصلی معلوم کنند اگرچه البته کل مقاله می تواند جهت درک روش بررسی شود، ولی اغلب انتخابی از روش ها برای تعیین یک ترکیب ویژه یا گروهی از ترکیبات برای توضیح استراتژی های مختلف که ممکن است انتخاب گردد آورده شدهاند.بنابراین امید می رود که این کتاب بتواند هم پایه ای برای درک فرآیندهای الکتروشیمیایی باشد که برای دسته های معینی از زیست ملکولها به کار می روند و هم به عنوان منبعی برای روش های الکتروشیمیایی در تجزیه آنها مورد استفاده قرار گیرد. باید تذکر داد که ابتدا تنها تکنیکهای دربرگیرنده اندازه گیری های جریان شرح داده شده اند، این تکنیک ها شامل تکنیک های جدید پلاروگرافی و ولتامتری، آمپرومتری و آشکارسازی الکتروشیمیایی به دنبال کروماتوگرافی مایع و تجزیه تزریق در جریان هستند. این تکنیک ها در فصل 1 به همراه تئوری پایه و دستگاههای اساسی و روش شناسی توصیف شده اند. چهار فصل بعدی به کاربردهای این تکنیک ها برای تعیین دسته های انتخاب شده ای از زیست ملکولها که بنظر مولف بیشترین علاقه به آنها بوده است تعلق دارند. فصل دوم به الکتروتجزیه مشتقات پورین و پیریمیدین ، شامل اسیدهای نوکلئویک مربوط می شود. به دنبال آن فصلی درباره اسیدهای آمینه ، پپتیدهاو پروتئینهامی آید. فصل 4 روشهای الکتروشیمیایی برای تعیین ویتامینهای محلول در چربی و آب را شرح می دهد. فصل آخر الکتروتجزیه چند دسته از کوآنزیمها را توضیح می دهد، در این فصل کاربردها ، مثالهای دربرگیرنده حسگرهای الکتروشیمیایی و زی حسگرها اضافه شده اند. در بعضی موارد وسیله مناسب و ساختمان آن به همراه کاربرد آن شرح داده شده است.

نویسنده آقای دکتر امامعلی سبزی
انتشارات دانشگاه ارومیه