امروز

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

کوهل، اولاف . Kuhl, Olaf طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ي فسفر-31 / تالیف اولاف کوهل ، ترجمه قاسم مرندي و ملک طاهر مقصودلو 1392 - ) س، 219 ص. : جدول ، نمودار . )انتشارات دانشگاه ارومیه: 130  شابک : 978 400 4448 24 8   عنوان اصلی: Phosphorus-31 NMR Spectroscopy

 

کتا بنامه

 

طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته اي . . الف . مرندي ، قاسم ، مترجم . ب. مقصودلو، ملک طاهر ، مترجم

 

همکار. ج. عنوان. د . فروست.

 

، 9ک 89 ط/ ، 94 QD

 

 

- عى اًن: طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ي فسفر 31

 

م لًف: اولاف کوهل

 

مترجميه : دکتر قاسم مرندي و دکتر ملک طاهر مقصودلو

 

ييراستار علمي: دکتر نادر نوروزي پسیان

 

ييراستار ادبي: دکتر کرمعلی قدمیاري

 

واشر: دانشگاه ارومیه

 

سال وشر: 1392

 

سري اوتشارات: 130

 

شمارگان: 1000

 

- - - - شابك: 978 400 4448 24 8

نویسنده آقای دکتر قاسم مرندی
انتشارات دانشگاه ارومیه