امروز

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
عکس : 
مرتبه علمی: 
استاد
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.bahram
گروه آموزشی: 
شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
مدرک و رشته تحصیلی: 
دکتری شیمی تجزیه
شماره تلفن: 
2143
پست الکترونیکی: 
m.bahram@urmia.ac.ir
پست مدیریتی: 
رییس دانشکده